Kosta Sahov 13 - Centar + 389 76/ 233 - 783 loreta@beyondhr.com
Ментор за личен развој

Нада Молеровиќ.

 

Нада Молеровиќ, долгогодишно искуство како менаџер на образовна институција,обучувач на наставници,експер во тренинг, мотивациски говорник. Го бара најдоброто во другите, мотивира и поттикнува примена и промоција на најпозитивните човекови вредности, одличен тимски играч, но и голем професионален индивидуалец. Во потрага и примена на концептот за континуиран личен и професионален развој и вечна промена за да се биде најдобар.

Професор, колумнист.. Членка на Еуроклио, тренирана и обучена во Англија, Естонија, Португалија, Јапонија, Израел, Русија за примена на најсовремените методи, техники, стратегии во наставата за разбивање на вештини кај уцениците и наставниците како: мултиперспективност, ктитичко и креативно мислење, мултикултура. Автор и коавтор на учебни побагала за наставниците.

 

Учествува на ТВ дебати, трибини, организира работилници, семинари за родители,  наставници и ученици. Медиумски претпознатлива по јавно изразени ставови, мислења предлози како да се подобри образовниот систем во Македонија.